Warunki uczestnictwa w Obozie YMAA

Ostatnia aktualizacja 3 stycznia, 2024

Regulamin Obozu Zimowego YMAA, Brenna 2024

 1. Osoby biorące udział w obozie (Uczestnicy Obozu) oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność – oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 3. Uczestnikiem Obozu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego Uczestnikiem Obozu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Chcielibyśmy, aby wszyscy Uczestnicy Obozu mile spędzili czas podczas treningów i poza nimi, dlatego oczekujemy pozytywnego nastawienia uczestników względem siebie oraz braku zachowań agresywnych, wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami oraz takich, które zakłócają pozostałym uczestnikom obozu możliwość swobodnego i niekrępującego korzystania z zajęć.
 5. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy Obozu zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia i sprzętu należącego do hotelu oraz Organizatora Obozu.
 6. Zabrania się wnoszenia na halę treningową broni innej niż ta, która przeznaczona jest do treningu oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 7. Szable, miecze i inna broń treningowa powinna być wykonana z drewna lub innych bezpiecznych materiałów. Broń metalowa może być wykorzystana wyłącznie za zgodą organizatora lub instruktora prowadzącego.
 8. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
 9. Prowadzenie prywatnego przedsiębiorstwa lub prywatnych treningów w trakcie obozu jest zabronione.
 10. Uczestnicy obozu korzystający z zajęć robią to na własne ryzyko oraz odpowiedzialność zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 11. Organizator oraz prowadzący nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, uczestnik Obozu powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w obozie.
 12. Instrukcje wydawane przez organizatora i prowadzących zajęcia instruktorów muszą być zawsze przestrzegane.
 13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed zajęciami.
 14. Na terenie hali sportowej bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą podeszwą – inne od tego, które Uczestnik Obozu używa na zewnątrz.
 15. Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas zajęć na hali jest dozwolone za zgodą Organizatora Obozu. Warunkiem jej uzyskania jest zgoda na wykorzystanie zarejestrowanych materiałów przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.
 16. Uczestnik obozu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do celów statutowych YMAA/YMART i w konsekwencji powyższego wyraża zgodę na: 1) fotografowanie w trakcie zajęć; 2) rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową YMAA/YMART; 3) użycie jego wizerunku, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez YMAA/YMART, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości – zgoda na wykorzystanie wizerunku
 17. W przypadku rezygnacji z obozu po 15 lutego 2024, uczestnik może zostać obciążony kosztami rezerwacji w wysokości ok. 20% wpłaty (jednak nie mniej niż równowartość rezerwacji pierwszej doby pobytu).
 18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO