Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Ostatnia aktualizacja 28 kwietnia, 2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust I i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

YMART z siedzibą ul. Podgórska 18, 32-031 Mogilany

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: ymaa@ymaa.pl

Cel, podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych oraz czas ich przechowywania:

a/ zawarcie i wykonanie umowy — (podstawa prawna: art. 6 ust. I b RODO — wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, b/ wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust. Ic RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe, c/ dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.l c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) — przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, d/ odpowiedzi na Twoje zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust. I c RODO — prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5, e/ utrzymywanie i obsługi konta na stronie ymaa.pl (podstawa prawna: art. 6 ust.l c RODO — prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5 od momentu Twojej ostatniej aktywności, f/ w innych celach na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. I a RODO — zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,

Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych

Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Twoja zgoda np. na potrzeby wysyłania informacji drogą elektroniczną, możesz w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany ymaa@ymaa.pl.

Przekazywanie danych

YMAA nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza Twoich zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przepisów prawa.

Twoje prawa (Art. 16-21 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

a/ Podanie danych jest dobrowolne

oraz masz prawo do:

b/ sprostowanie danych c/ usunięcie danych — prawo do bycia zapomnianym d/ograniczenie przetwarzania — wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych e/dostęp do danych — informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię f/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO) g/ prawo sprzeciwu . Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych w tym celu. h/ masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W jednym z celów opisanych wyżej należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres ymaa@ymaa.pl